Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Myślę. 
I trochę się uśmiecham.
Trochę się boję.
— Chiara Gamberale – Przez 10 minut
Reposted fromavooid avooid viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
0418 3a69 500
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence
Reposted fromcorvax corvax
7577 f251 500
What If (2013)
2993 c01e
Reposted fromLittleJack LittleJack
Chciałbym, żeby mnie to chuj, ale mnie to wcale nie chuj, mnie to bardzo i mnie to boli.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
4495 8a88 500
Reposted fromSTYLTE STYLTE viagdziejestola gdziejestola
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
9147 20dc 500
Kurwa, ja też czasami potrzebuje wsparcia i pomocy. Zdziwieni nieprawdaż?
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
0307 c10b
Chciałbym żeby ktoś o mnie zawalczył,
Ale chcieć to każdy może..
— (via moment-y)
Od zawsze byłam przegrana.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6727 41c0
Reposted fromdontbemad dontbemad viagdziejestola gdziejestola
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl